บทความICT

posted on 14 Sep 2010 23:54 by creamie

ICT มาจาก

-Information สารสนเทศ, สารนิเทศ, ในบางครั้งหมายถึงข้อมูล

-Communication การสื่อสาร

-Technology เทคโนโลยี

ICT หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ สรุป คำนวณ จัดเก็บ ค้นคืน จัดทำสำเนา และแพร่กระจาย หรือสื่อสาร ข้อมูล ทำให้ข้อมูลกลายเป็นสารสนเทศที่ดี มีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และเกิดคุณค่าต่อผู้ใช้ ซึ่งมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันทุกวันนี้อย่างยิ่ง จึงตั้งหน่วยงานขึ้นรองรับและบริการ เกิดเป็นกระทรวงใหม่ชื่อ "กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-Ministry of Information and Communication Technology" หรือกระทรวง ICT คือ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวง

การนำICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีมานานแล้ว แต่ยังใช้ในรูปแบบเดิม ถ้ามีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ร่วมด้วยก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น

- ทำให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

- เป็นเครื่องมือสำหรับการสอนเริ่มต้นสำหรับการสอนเนื้อหาที่จะบรรยายที่ยังไม่ลึกซึ้งหรือเน้นไปทางใดทางหนึ่ง

- ใช้ ICT เพื่อประเมินผลของนักเรียนและการทำงาน หรือจะใช้เป็นเครื่องมือวัดผลตอบสนองก็ได้

- เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการใช้กระดานดำ หรือใช้สรุปการเรียนการสอน

Comment

Comment:

Tweet

หนูทำก่อน!!!

#2 By CreamiE=chok^^ on 2010-11-03 19:34

ทำไมทำเรื่องเดียวกัน/เนื้อหาเดียวกันกับ No.33
ไม่ต้องแฝดเรื่องงานก็ได้

#1 By krusom (202.129.12.194) on 2010-10-04 11:27